top of page

OUR STORY

ไบแพม (BIPAM) เป็นองค์กรบริหารจัดการโครงการด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มนักจัดการศิลปะในกรุงเทพมหานคร จุดเริ่มต้นของไบแพมมาจากการจัดการประชุมนานาชาติทางด้านศิลปะการแสดง ในชื่อว่า Bangkok International Performing Arts Meeting ตั้งแต่ปี 2560 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินสาขาศิลปะการแสดงในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

นอกจากนี้  ไบแพมยังมีพันธกิจสนับสนุนทักษะและความสามารถของศิลปินและผู้ที่ทำงานในวงการศิลปะการแสดงของไทยให้มีมาตรฐานระดับเดียวกับนานาชาติ ไม่ว่าจะด้วยกิจกรรมที่ไบแพมสร้างสรรค์ใหม่ งานความร่วมมือกับองค์กรทางศิลปะต่างๆ และบริการด้านการจัดการอื่นๆ อันเกี่ยวข้องศิลปะการแสดง รวมถึงเป็นเวทีเชื่อมต่อวงการศิลปะการแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสากล ตามเป้าหมายของไบแพมที่จะเป็นประตูเปิดให้โลกได้สำรวจหลากหลายแง่มุมของบริบทศิลปะการแสดงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Beginning in 2016 as the Bangkok International Performing Arts Meeting, Southeast Asia's performing arts gathering and exchange platform, BIPAM has grown to become a performing arts management service organization based in Bangkok. BIPAM was founded by an arts manager collective with a vision to become the gateway for the world to take a step deeper into the various contexts of Southeast Asia where rich diversity in performing arts is ever-thriving, connecting Southeast Asian performing arts professionals with the international performing arts scenes.

 

Moreover, BIPAM works to enhance the competence of local professionals through BIPAM’s own initiatives, collaboration projects with local and international art organizations, and other arts management services.

Our story

WHAT WE DO

What we do
สำเนาของ IMG_2262.JPG

FLAGSHIP EVENT

Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) is a 5-day event featuring performances, discussions, and networking activities among contemporary performing arts professionals from various countries worldwide. It has been held 5 times since 2018 to 2023. Next BIPAM gathering is going to happen in March 2025.

เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัยนานาชาติแห่งกรุงเทพฯ จัดขึ้นโดย BIPAM เป็นเทศกาล 5 วันอันประกอบด้วยการแสดง เสวนา และกิจกรรม networking ระหว่างคนทำงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จัดขึ้นมาจำนวน 5 ครั้ง นับแต่ปี 2017 - 2023 

 SERVICES

In addition to the main festival that we host every 2 years to connect networks and facilitate exchanges between regions and the global community, BIPAM also functions as an arts management organization offering various services related to performing arts and contemporary arts.


นอกจากเทศกาลหลักที่เราทำทุกๆ 2 ปีเพื่อเชื่อมเครือข่ายและให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคกับทั่วโลกแล้ว BIPAM ยังเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการศิลปะที่มีบริการอื่นๆ เกี่ยวกับศิลปะการแสดงและศิลปะร่วมสมัยอีกด้วย

Read Below

IMG_1362.JPG
our services
Borrow photo credit Rinrada Pornsombutsatien.jpeg

OUR SERVICES

CURATION & OPERATION

DEVELOPMENT

CONSULTANCY

OTHER MANAGEMENT

Curating and providing operation and management for performing arts and cross-disciplinary arts projects from the small scale of works such as workshops, panel discussions, etc. to the festival on a large scale by skilled arts managers in-house and our network both local and international.

บริการคัดสรรผลงาน ออกแบบโครงการศิลปะ และบริหารจัดการโครงการต่างๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย  งานสหศิลป์ หรืองาน collaboration ในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะสเกลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ บริหารโครงการโดยนักจัดการศิลปะที่มีประสบการณ์พร้อมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

Organizing talks and workshops to offer necessary knowledge & skills for artists/arts practitioners or related field of works in contemporary art community. Furthermore, BIPAM also initiates advocacy  project or campaign to give a better understanding about art situation in country.

ออกแบบและดำเนินการจัดเสวนา เวิร์คชอป และกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะร่วมสมัย ไบแพมยังริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์เชิงนโยบายต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยและเสรีภาพทางการแสดงออกของศิลปิน

We provide consulting services contemporary arts projects, encompassing areas such as curatorial, operation, budget planning, fundraising, and other aspects related to contemporary art projects.

We can also be your most efficient and precise partner in smoothly executing activities related to contemporary performing arts. With our extensive network of artists, managers, and scholars both domestically and internationally, we ensure that your endeavors are achieved seamlessly and with utmost effectiveness.

บริการที่ปรึกษาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบและคัดสรรโครงการ ด้านการบริหารจัดการ การจัดวางงบประมาณ หาทุนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับโครงการศิลปะการแสดงร่วมสมัย

นอกเหนือจาก 3 หัวข้อก่อนหน้านี้ ไบแพมยังสามารถเป็นตัวช่วยให้คุณดำเนินกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงร่วมสมัยได้อย่างราบรื่นและตรงเป้าหมายมากที่สุด จากเครือข่ายศิลปิน นักจัดการ นักวิชาการที่เรามีทั้งในและนอกประเทศ

MEET THE TEAM

IMG_1235.jpeg

Sasapin Siriwanij

Artistic Director

Varissara_Borkird_team_headshot.jpg

Varissara Borkird

Executive Director

Siree_Riewpaiboon_team_headshot.jpg

Siree Riewpaiboon

Assistant Artistic Director

P3151369.PNG

Peangdao Jariyapun

Project Manager / Communication

Kuntara_Chaicharn_team_headshot.jpg

Kuntara Chaicharn

Head of Operation

bottom of page