top of page

OUR STORY

ไบแพม (Bangkok International Performing Arts Meeting-BIPAM) คือองค์กรที่จัดงานประชุมด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครมานับแต่ปี 2560 ให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปิน นักการละคร และนักวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนศิลปะการแสดงร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไบแพมได้สร้างบทสนทนาหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับวงการศิลปะการแสดงร่วมสมัย ทั้งในภูมิภาคและเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกทั้ง ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับให้ความสำคัญจากชุมชนศิลปะทั่วโลก
 

ปี 2563 ไบแพมได้ปรับรูปแบบเทศกาลงานประชุมประจำปีเป็นประจำทุกๆ 2 ปีและได้ผันตัวเป็นองค์กรบริหารจัดการศิลปะในกรุงเทพฯ โดยจดทะเบียนในชื่อเดียวกับเทศกาล ทีมงานหลักของไบแพมมาจากกลุ่มนักบริหารจัดการศิลปะหญิงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าอยากเชิญชวนให้ทั่วโลกได้ก้าวเข้ามารู้จักบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายในภูมิภาคให้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ไบแพมยังทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคนทำงานสร้างสรรค์ผ่านโปรแกรมและกิจกรรมที่หลากหลาย บ้างริเริ่มเอง บ้างเป็นโครงการความร่วมมือทั้งในกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
 

Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) is an organization which holds annual performing arts meetings since 2016 to encourage exchanges and networking among artists, performing arts practitioners and academic researchers to develop Southeast Asian performing arts communities and to be a platform for Southeast Asian performing arts professionals to connect with the international performing arts scenes.

BIPAM meetings have proved to be an important initiative to encourage the critical discourse and exchanges for Southeast Asian performing arts communities and international arts communities as it continues to gain more recognition among the global arts scenes.

Since 2020, BIPAM has shifted to organizing its performing arts meeting biannually, and has grown to become a performing arts management service organization based in Bangkok. Its core team is an all-female collective of arts managers, with a vision to invite the world to take a step deeper into the various contexts of Southeast Asia where rich diversity in performing arts is ever-thriving, connecting Southeast Asian performing arts professionals with the international performing arts scenes. Moreover, BIPAM works to enhance the competence of local professionals through BIPAM’s own initiatives, collaboration projects with local and international art organizations, and other arts management services.

Our story

WHAT WE DO

What we do
สำเนาของ IMG_2262.JPG

FLAGSHIP EVENT

Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) is a 5-day event featuring performances, discussions, and networking activities among contemporary performing arts professionals from various countries worldwide. It has been held 5 times since 2018 to 2023. Next BIPAM gathering is going to happen in March 2025.

เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัยนานาชาติแห่งกรุงเทพฯ จัดขึ้นโดย BIPAM เป็นเทศกาล 5 วันอันประกอบด้วยการแสดง เสวนา และกิจกรรม networking ระหว่างคนทำงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จัดขึ้นมาจำนวน 5 ครั้ง นับแต่ปี 2017 - 2023 

 SERVICES

In addition to the main festival that we host every 2 years to connect networks and facilitate exchanges between regions and the global community, BIPAM also functions as an arts management organization offering various services related to performing arts and contemporary arts.


นอกจากเทศกาลหลักที่เราทำทุกๆ 2 ปีเพื่อเชื่อมเครือข่ายและให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคกับทั่วโลกแล้ว BIPAM ยังเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการศิลปะที่มีบริการอื่นๆ เกี่ยวกับศิลปะการแสดงและศิลปะร่วมสมัยอีกด้วย

Read Below

IMG_1362.JPG
our services
Borrow photo credit Rinrada Pornsombutsatien.jpeg

OUR SERVICES

CURATION & OPERATION

DEVELOPMENT

CONSULTANCY

OTHER MANAGEMENT

Curating and providing operation and management for performing arts and cross-disciplinary arts projects from the small scale of works such as workshops, panel discussions, etc. to the festival on a large scale by skilled arts managers in-house and our network both local and international.

บริการคัดสรรผลงาน ออกแบบโครงการศิลปะ และบริหารจัดการโครงการต่างๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย  งานสหศิลป์ หรืองาน collaboration ในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะสเกลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ บริหารโครงการโดยนักจัดการศิลปะที่มีประสบการณ์พร้อมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

Organizing talks and workshops to offer necessary knowledge & skills for artists/arts practitioners or related field of works in contemporary art community. Furthermore, BIPAM also initiates advocacy  project or campaign to give a better understanding about art situation in country.

ออกแบบและดำเนินการจัดเสวนา เวิร์คชอป และกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะร่วมสมัย ไบแพมยังริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์เชิงนโยบายต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยและเสรีภาพทางการแสดงออกของศิลปิน

We provide consulting services contemporary arts projects, encompassing areas such as curatorial, operation, budget planning, fundraising, and other aspects related to contemporary art projects.

We can also be your most efficient and precise partner in smoothly executing activities related to contemporary performing arts. With our extensive network of artists, managers, and scholars both domestically and internationally, we ensure that your endeavors are achieved seamlessly and with utmost effectiveness.

บริการที่ปรึกษาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบและคัดสรรโครงการ ด้านการบริหารจัดการ การจัดวางงบประมาณ หาทุนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับโครงการศิลปะการแสดงร่วมสมัย

นอกเหนือจาก 3 หัวข้อก่อนหน้านี้ ไบแพมยังสามารถเป็นตัวช่วยให้คุณดำเนินกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงร่วมสมัยได้อย่างราบรื่นและตรงเป้าหมายมากที่สุด จากเครือข่ายศิลปิน นักจัดการ นักวิชาการที่เรามีทั้งในและนอกประเทศ

MEET THE TEAM

IMG_1235.jpeg

Sasapin Siriwanij

Artistic Director

Varissara_Borkird_team_headshot.jpg

Varissara Borkird

Executive Director

Siree_Riewpaiboon_team_headshot.jpg

Siree Riewpaiboon

Assistant Artistic Director

P3151369.PNG

Peangdao Jariyapun

Project Manager / Communication

Kuntara_Chaicharn_team_headshot.jpg

Kuntara Chaicharn

Head of Operation

bottom of page